Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
TUBİTAK Kamu Kurumları Ar-Ge Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik.

TUBİTAK Kamu Kurumları Ar-Ge Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik.

01/08/2022

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

 

Amaç, 

Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kamu kurumlarının, Ar-Ge çalışmaları ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı kapsamındaki projelerin; çağrı, başvuru, değerlendirme, kabul, destekleme, izleme ve sonuçlandırma süreçlerine ilişkin esas ve usuller ile sonuçların uygulamaya aktarılmasına dair ilke ve kuralları belirlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna sunulan ve kamu kurumlarının, Ar-Ge çalışmaları ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeleri kapsar.

 

 Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 17/7/1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi ile 16/8/1983 tarihli ve 77 sayılı Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar ve kısaltmalar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) 1007 Programı: Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programını, b) Araştırmacı: Yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarımı veya oluşturulmasında yer alan ve ilgili bilim ve/veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa sahip en az lisans mezunu kişileri,

 

Daha fazlası için tıklayınız