Salı, May 11, 2021
Hata
  • JUser: :_load: 180 kimlikli kullanıcı yüklenemiyor.
Haberler

Haberler (347)

Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

Afyonkarahisar Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Aday Adayı Dr. Recep ÖZGÜN bölgemizi ziyaret etti. Ziyarette OSB Yönetim Kurulu Başkanımız Bekir YEŞİLAY ve Bölge Müdürümüz Ali Ulvi AKOSMANOĞLU hazır bulundu. OSB Yönetim Kurulu Başkanımız Bekir YEŞİLAY; Kendisi sağlıkçı olmasına rağmen seçilmesi halinde sanayinin sorunlarını Ankara'ya ileteceğinin sözünü veren Dr. Recep ÖZGÜN'e başarılar diledi. 

Afyonkarahisar Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Aday Adayı Galip ŞANLI Bölgemizi ziyaret etti. Ziyarette OSB Yönetim Kurulu Başkanımız Bekir YEŞİLAY ve Bölge Müdürümüz Ali Ulvi AKOSMANOĞLU hazır bulundu. 

Pazartesi, 07 May 2018 07:09

Vergide İndirim Müjdesi

Yazan

                193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (16) Numaralı Bendi Kapsamında İstisna Tutarının Hesabında Dikkate Alınacak Oranın Tespiti, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Geçici 30 uncu Maddesi ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 39 uncu Maddesi Kapsamına Giren ve Sanayi Sicil Belgesini Haiz Mükelleflerce Münhasıran İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere İktisap Edilecek Makina ve Teçhizatın Belirlenmesi, Bazı Tapu İşlemlerinden Alınacak Harç Nispetinin Yeniden Belirlenmesi ile Bazı Malların Katma Değer Vergisi Oranlarının ve Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar, Resmi Gazetede Yayınlanmıştır.

Kreş Desteği:

                İşverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler (İşverenlerce bu hizmetlerin verilmediği durumlarda, ödemenin doğrudan bu hizmetleri sağlayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılması şartıyla, her bir çocuk için aylık, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %50’sini aşmamak üzere bu istisnadan yararlanılabilir.

Kreş ve gündüz bakımevi hizmetini sağlayanlara yapılan ödemelerin belirlenen istisna tutarını aşan kısmı ile hizmet erbabına bu amaçla nakden yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir.

                Makine Ekipman Alımına Vergi Teşviği

                17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri 31/12/2019 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır.

                Bu kapsamda yapılan teslimler nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, bu Kanunun 32 nci maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilir.

            Tapu Harcında İndirim: 31/10/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere, 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden “binde 20” nispetinde alınan tapu harcı, konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) “binde 15” olarak yeniden belirlenmiştir.

 Amaç

         Madde 1: 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (16) numaralı bendi kapsamında istisna tutarının hesabında dikkate alınacak oranın tespit edilmesi, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun geçici 30 uncu maddesi ile 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 39 uncu maddesi kapsamına giren ve sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere iktisap edilecek makina ve teçhizatın belirlenmesi, bazı tapu işlemlerinden alınacak harç nispetinin yeniden belirlenmesi ile bazı malların katma değer vergisi oranlarının ve özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden tespit edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

  Dayanak

         MADDE 2- (1) Bu Karar, 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (16) numaralı bendi, 213 sayılı Kanunun geçici 30 uncu maddesi, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrasının son paragrafı, 3065 sayılı Kanunun 28 ve geçici 39 uncu maddeleri ve 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

         MADDE 3- (1) 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (16) numaralı bendi kapsamında, yararlanılacak istisna tutarının hesabında dikkate alınacak oran %50 olarak tespit edilmiştir.

         MADDE 4- (1) 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere; 213 sayılı Kanunun geçici 30 uncu maddesine göre amortisman oran ve süreleri faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilecek ve 3065 sayılı Kanunun geçici 39 nucu maddesine göre katma değer vergisi istisnası kapsamında teslim edilecek yeni makina ve teçhizat ekli listede belirlenmiştir.

(2) Ekli listede yer alan makina ve teçhizatın kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları, 213 sayılı Kanunun geçici 30 uncu maddesi ile 3065 sayılı Kanunun geçici 39 uncu maddesi kapsamında değerlendirilmez.

         MADDE 5-(1) 31/10/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere, 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden “binde 20” nispetinde alınan tapu harcı, konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) “binde 15” olarak yeniden belirlenmiştir.

         MADDE 6- (1) 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 3 – (1) Bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranına tabi konutların, 31/10/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde, aynı fıkranın (c) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.”

         MADDE 7- (1) 4760 Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı malların asgari maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Karar ve Ekleri İçin Tıklayınız

Cuma, 20 Nisan 2018 14:33

KOSGEB PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

Yazan

KOSGEB ve paydaş kurumların katılımıyla gerçekleştirilen çalıştaylarda, illerde rekabet avantajına sahip imalat sanayi sektörlerilistesi belirlenmiştir. Yazılım sektörü ise, diğer sektörlerin katma değer ve verimliliğini arttıran çözümleri ile KOBİ’lerin rekabet gücünün geliştirilmesinde ve sanayide dijitalleşme oranının artırılmasında kritik öneme sahip olmasından dolayı listeye eklenmiştir.

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında hazırlanan 2018 – 01 sayılı Proje Teklif Çağrısının genel amacı, “İLLERDE REKABET AVANTAJINA SAHİP İMALAT SANAYİ SEKTÖRLERİ ve YAZILIM SEKTÖRLERİNDEKİ KOBİ’LERİN REKABET GÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ”dir.

Proje Teklif Çağrısına;

  • “İller Bazında Başvuru Yapabilecek İmalat Sanayi Sektörleri Matrisi”ne uygun olan imalat sanayi sektörü KOBİ’leri,
  • Tüm illerdeki yüksek teknolojili imalat sanayi sektörü KOBİ’leri (NACE Kodu: 21, 26, 30.3),
  • Tüm illerdeki yazılım sektörü KOBİ’leri,

başvurabilecektir. Başvuracak imalatçı işletmeler, imalat yerinin bulunduğu ildeki sektör kıstasına tabidir.

 Proje sunacak işletmelerin KOSGEB Veri tabanına kayıtlı ve aktif olmaları, bilanço usulünde defter tutmaları gerekmektedir. 2017 yılı KOBİ Beyannamesi onaylı olmayan işletmeler başvuru sistemine giriş yapamayacaktır.

Orta düşük ve düşük teknolojili imalat sanayi sektörlerindeki ve yazılım sektöründeki KOBİ’lerde 2017 yılı net satış hasılatının en az 300.000 TL ve yıllık ortalama çalışan sayısının en az 3 olması şartı aranacaktır. Orta yüksek ve yüksek teknolojili imalat sektörlerindeki işletmelerde yukarıda belirtilen satış hasılatı ve çalışan sayısı kısıtı dikkate alınmayacaktır.

İşletmelerin proje bütçe tekliflerinin, 2017 yılı net satış hasılatını aşmaması gerekecektir.

Destek oranı tüm bölgeler için %60’tır. Proje çağrısı ile işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz700.000 TL’ye kadar geri ödemeli (teminat karşılığı) olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir.

Başvuru şartlarını karşılayan KOBİ’ler, “rekabet gücünün geliştirilmesi” genel teması ile ilişkilendirilen aşağıdaki stratejilerden biri veya birkaçını birlikte içeren proje sunabilecektir. Yazılım işletmeleri için 6 numaralı strateji zorunlu, diğerleri seçenektir.

  • Üretimde maliyet düşürme ve/veya verimliliği arttırma amaçlı makine – teçhizat edinimi ve devreye alma
  • Ürün kalitesini ve /veya katma değerini arttırma
  • Ölçüm – analiz altyapısını iyileştirme
  • Pazarlama etkinliğini geliştirme
  • İhracat kapasitesini arttırma
  • (Yazılım işletmeleri için zorunlu) Veri madenciliği, bulut bilişim, nesnelerin interneti, yapay zeka, ERP/ MRP, CAD / CAM, akıllı uygulamalar, bilgi güvenliği, robot ve otomasyon yazılımları, bilgisayar oyunları (mobil oyun dahil) alanlarından herhangi birinde veya birkaçında; tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin arttırılması veya ürün test / belgelendirme ya da yeni yazılım / oyun geliştirme

 

Proje çağrısının toplam bütçesi; imalat sanayi sektörü için 500 Milyon TL, yazılım sektörü için 200 Milyon TL olmak üzere toplam 700 Milyon TL’dir.            

Başvuru yapılmış olması işletmeye herhangi bir hak doğurmayacaktır. Başvurular, KOSGEB tarafından belirlenen değerlendirme kriterlerine göre puanlanacak ve puan sıralamasına göre bütçe imkanları dahilinde desteklenmesi mümkün olan sayıdaki başvuru desteklenecektir.

Aşağıdaki link ile Proje Teklif Çağrısına erişilebilecektir. Proje Başvuru Formu ÖrneğiBaşvuru Kılavuzuİller Bazında Başvuru Yapabilecek İmalat Sanayi Sektörleri MatrisiKurul Değerlendirme Kriterleri TablosuOECD İmalat Sanayi Sektörleri Teknoloji Düzeyi Sınıflandırma Tablosu ve programın Uygulama Esaslarıwww.kosgeb.gov.tr adresinde “Destekler” menüsünden “KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı” alt menüsü seçilerek incelenebilecektir.  

Proje çağrısı için başvuru sistemi 22 Haziran 2018 günü saat 23.59’da kapatılacaktır. Son başvuru tarih ve saatinden önce başvuru sahibi tarafından onaylanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve 2017 KOBİ Beyannamesi onaylı işletmeler, işletme yetkilisinin e-devlet şifresiyle ile sisteme girerek başvurularını oluşturabilecektir.

 

Proje Teklif Çağrısı için Tıklayınız

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: www.kosgeb.gov.tr

Çarşamba, 21 Mart 2018 07:42

OSOS Duyuru

Yazan

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgemiz Elektrik Sayaçları Otomatik Sayaç Okuma Sistemine geçmiştir.

Mart ayından itibaren ihbarname çıkmayacağından Müdürlüğümüz Elektrik İşletme Birimine başvurarak

takip şifresi talep edebilirsiniz. Bilgilerinize Rica ederiz.

Pazartesi, 19 Mart 2018 14:51

16. Olağan Genel Kurul Toplantımız Yapıldı

Yazan

Organize Sanayi Bölgemizin 2017 yılı 16. Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi. Toplantıda 2018 yılı çalışma programı ve tahmini bütçesi oybirliği ile kabul edildi.

Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonunda gerçekleşen Organize Sanayi Bölgesi 2017 yılı 16. Olağan Genel Kurulu’na Yönetim Kurulu üyeleri tam kadro katıldı. 2018 yılı çalışma programı ile tahmini bütçenin görüşüldüğü toplantıda üyeler kararları oy birliği ile kabul etti. Divan Başkanlığını Umur Temizer, Divan üyeliğini Abdurrahman Tuna yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Genel Kurul’da Organize Sanayi Bölgesi Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Sedat Çiftçi , kurulun raporlarını okudu. Organize Sanayi Bölgesi Müdürümüz Ali Ulvi Akosmanoğlu 2018 yılı çalışma programı ve tahmini bütçe hakkında üyelere bilgi verdi. 

 

Organize Sanayi Bölgesinin 16. Mali Genel Kurulunda konuşan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yeşilay, Organize sanayi bölgesine vermiş olduğu desteklerinden dolayı Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’na ve Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’a teşekkür etti.

 

 

“11 sene de önemli çalışmalar yaptık”

Toplantı sonunda organize sanayi bölgesinde yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yeşilay, katılımcıları bilgilendirdi. 11 yıl önce göreve başladıklarını belirten Yeşilay, “Biz başlamadan önce organize sanayi bölgemizde yağmur suyu kanalları açıktı. Yollarımız satıh asfaltla kaplıydı. Yüzde yüzüne yakın yağmur su kanallarını kapalı hale getirdik. Kaldırımlar oluşturduk. Ya sıcak asfalt yada kilitli parke olarak yollarımızı tamamladık. Organizemizdeki en büyük sorunlardan bir tanesi; mermer fabrikalarının ağrılıkta olması bunlardan dolayı da tonajlı araçların gelmesinden kaynaklı yolları yapmamıza rağmen yolların verimliliği açısında sıkıntılar çekiyoruz. Buna nasıl bir çözüm üretiriz bu konuda ciddi çalışmalarımız var” dedi.

 

 

“Başkan Çoban her zaman yanımızda oldu”

 

OSB’de yapılan çalışmalarda siyasilerden büyük destek gördüğünü aktaran Başkan Yeşilay: “Organize bölgesinde yapılan, yapılanma ve çalışmalardaki en büyük desteği siyasilerden gördük. Sayın bakanımız Veysel Eroğlu bize çok ciddi destekler verdi. Bunun yanında Milletvekillerimiz ve belediye başkanımız her zaman her konuda yanımızda oldu. Sanayici açısından yapılması gereken ne var ise her konuda bize destek oldu. Bu vesile ile Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu’na ve Belediye Başkanımız Burhanettin Çoban’a teşekkür ediyoruz. Desteklerinin de devam edeceğine inanıyoruz” diye konuştu.

 

“Kira gelirlerimiz 1 milyon T’ye ulaştı”

 

Eski dönemlerde kira gelirlerinin olmadığından bahseden Başkan Yeşilay: “Eskiden biz geldiğimizde kira geliri diye bir şeyimiz yoktu. Merkeze yakın olmamız ve imkanları elimizde olan fırsatları iyi değerlendirmemiz sonucunda aşağı yukarı bölgemize 6 banka şubesi getirdik. Bazı bankalarla inşaat yapımda dahi önceden para alma imkanımız oldu. 1 milyonun üzerinde bir gelir imkanımız oldu. Bu kira gelirini tahmin ediyorum 1 buçuk milyona çıkartmaya uğraşıyoruz. Dikkatli ve itinalı giderek hem Afyonkarahisar’ımıza hem de ülkemizin katma değerine faydalı olmaya tüm sanayicilerimizle gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

 

“İstimlak çalışmalarımız devam ediyor”

 

Arıtmayla ilgili çalışmalardan bahseden Yeşilay şöyle devam etti; “Önümüzdeki süreçte arıtmayla ilgili çok ciddi çalışmalarımız var. Kalkınma ajansından destek alaraktan arıtmamızı yenileneme ve iyileştirme kapasitesini arttırma çalışmaları devam ediyor. Büyümeyle ilgili 2012-2017 yıllarında çalışmalarımız sona erdi. Şimdiden sonrada istimlak işlerine başlayacağız. Bizim sanayimiz karma sanayi olduğu için mermer atıklarıyla ilgili geçmişte sıkıntılar olmuştu. Bunları çözmüştük daha sonra döküm sahamız daraldığı için gene çimento fabrikasının eski yerini alımıyla ilgili belediye başkanımız ve bizler çalışmaya devam ediyoruz. Bizim için ve mermerciler için döküm sahası çok önemli.”

 

“Atıklardan sıkıntı çekiyoruz”

 

İşletme sahiplerine seslenen Yeşilay,“Et kombinesi, yağ fabrikaları ve sanayi yağ ile kimyasal atıklarından sıkıntı çekmekteyiz. Arıtma ünitemizin çalıştırdığımız zaman diğer işletmeler kendi içlerinde arıtma işlemlerini aktifleştirmek çalışma yapmak istediklerini söylediler. Bizde yönetim olarak bu alanlarda faaliyet gösteren işletmelerinin daha duyarlı olması için gerekli adımları atmalarını istiyoruz. Hem Organize Sanayi Bölgesi adına hem de ilimiz adına çevresel anlamla iyi bir seviyeye geleceğimizi düşünüyoruz. Şayet sanayi atıklarımızı arıtamazsak hem şehrimizin içinden geçen Akarçay’a hem de Eber Gölü’nün kirlenmesi sonucunda Afyon OSB’yi suçlu ilan ediyorlar. 11 yıldan bu yana Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban beyin bizlere verdiği desteğini alarak sorunsuz bir şekilde görevi yürütmekteyiz. Bundan sonra da diğer kurumlarla başımızın ağrımaması adına ve sanayicimizin daha iyi şartlarda çalışması için çevresel atıklarımızın atılmaması konusunda daha çok duyarlı olmamız gerekmektedir.”

 

“Vor istasyonuyla ilgili gelişme bekliyoruz”

 

Vor istasyonluyla ilgili son gelişmeleri aktaran Yeşilay, “Vor istasyonunda muhatap üniversite oluyor. Üniversitenin de kendi bünyesindeki çalışmaları veya kanun tüzük yetkileri doğrultusunda bazı genel giderleri karşılayamadığından dolayı bir tıkınma noktasına geldik. Vor istasyonuyla ilgili çalışmalarımızı bırakmadık ama Veysel beyin çok destek vermesine rağmen devlet hava meydanlarının kanunlarındaki döner sermayeyle ilgili genel giderlerini karşılama imkanımız olmadığından dolayı bekliyoruz." dedi.

Çarşamba, 09 Ekim 2019 10:10

Allah, Ordumuzu Korusun ve Muzaffer Kılsın

Yazan

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, sınır güvenliğimiz ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Fırat Nehri'nin doğusuna yönelik; bölünmez bütünlüğümüzü tehdit eden terör örgütlerini etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını, bu terör gruplarının baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile sınırlarımızda barışın, huzurun ve istikrarın kalıcı olarak temin edileceğine olan inancımız tamdır.

 

 

Allah kahraman askerimizin yardımcısı olsun. Türk Silahlı Kuvvetleri daima dualarımızdadır.

2018 Yılı Proje Teklif Çağrıları kapsamında Ajansımız tarafından 27 Aralık 2017 tarihinde Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen Açılış Toplantısı ile toplam bütçesi 30 Milyon TL olan 2 (iki) mali destek programı ilan edilmiştir.

Toplantıya, Yönetim Kurulu üyeleri, Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinden kamu, özel sektör ve STK’ların temsilcileri katılım sağlamıştır. İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu’nun ardından Genel Sekreter Yusuf BALCI, Uşak Valisi Salim DEMİR ile Kütahya Valisi ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi NAYİR’in açılış konuşmaları ile toplantıya devam edilmiştir. Açılış konuşmalarının akabinde,  Zafer Kalkınma Ajansı Program Yönetimi Birimi Başkanı Erce ŞENGÜL tarafından 2018 Yılı Proje Teklif Çağrıları olan Gelişen KOBİ Mali Destek Programı (GEKOP) ile Çevre ve Enerji Altyapı Mali Destek Programı (ÇEDEP)’nın tanıtımı gerçekleştirilmiştir.

1-Gelişen KOBİ Mali Destek Programı (GEKOP)

Özel sektöre yönelik hazırlanan GEKOP kapsamında TR33 Bölgesi’nde sürdürülebilir bir ekonomi için imalat sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin gelişiminin hızlandırılması ve rekabet gücünün artırılması amaçlanmakta olup 15 Milyon TL hibe dağıtılacaktır.

GEKOP kapsamında imalat sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin aşağıdaki önceliklere yönelik projeleri desteklenecektir:

Öncelik A: İhracat potansiyeli bulunan veya ithal ikamesi olabilecek yeni ürünlerin üretilmesi ile mevcut ürünlerde katma değerin artırılmasına yönelik olarak;

A-1) Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

A-2) ürün ya da üretim süreci yenilikleri (inovasyon) yapılması

A-3) bilgi ve teknoloji transferinin yapılması

Öncelik B: İşletmelerin uluslararasılaşma ve markalaşma düzeylerinin artırılmasına yönelik olarak;

B-1) pazarlama kapasite ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi

B-2) ürün ve üretim süreçlerinde kalite standardizasyonunun sağlanması GEKOP kapsamında başvuru sahibinin bulunduğu KOBİ sınıfına göre belirlenmiş olan azami ve asgari destek limitleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir: 

Proje Başına Destek Limitleri Mikro İşletme Küçük İşletme Orta Büyüklükteki İşletme
Asgari Azami Asgari Azami Asgari Azami
Destek Oranı (%) 25 50 25 50 25 50
Destek Miktarı (TL) 40.000 400.000 60.000 600.000 80.000 800.000
Eş Finansman (TL) 40.000 1.200.000 60.000 1.800.000 80.000 2.400.000
Proje Bütçesi (TL) 80.000 1.600.000 120.000 2.400.000 160.000 3.200.000

2-Çevre ve Enerji Altyapı Mali Destek Programı (ÇEDEP)

Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik hazırlanan ÇEDEP kapsamında TR33 Bölgesi’nde sürdürülebilir bir çevre için atık yönetim altyapısının geliştirilmesi; enerji kullanımında yeşil enerjinin yaygınlaştırılması ve verimliliğin sağlanması amaçlanmakta olup 15 Milyon TL hibe dağıtılacaktır.

ÇEDEP kapsamında kamu kurumları, belediyeler, il özel idareler, odalar, borsalar, birlikler, organize sanayi bölgeleri, sivil toplum kuruluşları vb. kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların aşağıdaki önceliklere yönelik projeleri desteklenecektir:

Öncelik A: Atık yönetiminde etkinliğin ve verimliliğin sağlanması kapsamında;

A-1) sıvı arıtma tesislerinin fiziki ve teknik altyapısının iyileştirilmesi 

A-2) katı atık depolama ve bertaraf tesislerinin fiziki ve teknik altyapısının iyileştirilmesi

A-3) atık geri kazanımına ve geri dönüşümüne yönelik altyapıların tesis edilmesi

 Öncelik B: Sanayi bölgelerinde, sosyal donatılarda, turizm tesislerinde ve konut ısıtmasında;

B-1) yatırım yerinin mevcut yenilenebilir enerji potansiyeli dikkate alınarak yeşil (yenilenebilir) enerji kullanımının yaygınlaştırılması

B-2) geleneksel enerji kaynaklarının kullanımında enerji verimliliğinin sağlanması

ÇEDEP kapsamında projenin uygulanacağı alanın gelişmişlik düzeyine göre belirlenmiş olan azami ve asgari destek limitleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Proje Başına Destek Limitleri Düzey 1 İlçeler Düzey 2 İlçeler Düzey 3 İlçeler
Asgari Azami Asgari Azami Asgari Azami
Destek Oranı (%) 25 60 25 70 25 75
Destek Miktarı (TL) 150.000 1.200.000 105.000 800.000 75.000 500.000
Eş Finansman (TL) 100.000 3.600.000 45.000 2.400.000 25.000 1.500.000
Proje Bütçesi (TL) 250.000 4.800.000 150.000 3.200.000 100.000 2.000.000

 

Ayrıntılı bilgi için Zafer Kalkınma Ajansı'nın web sitesini ziyaret ediniz. www.zafer.org.tr

Cuma, 15 Aralık 2017 14:17

ENERJİ VERİMLİLİĞİ SEMİNERİ

Yazan

21/12/2017 tarihinde Perşembe günü Sabahleyin 10:00 ila 14:00 saatleri arasında;

 

- Elektrik Dağıtım Sistemlerinde Bakımlar,

- Elektrik Sistemlerinde Kestirimci Bakımın Önemi,

- Modernizasyon Çözümleri ile Enerji Sürekliliği,

- Koruma Röleleri Eğitimi,

- Enerji Verimliliği.

başlıkları altında Schneider Electric katkılarıyla Seminer düzenlenecektir.

 

Toplantıya İşletmenizi Temsilen Üst Düzeyde Katılım Sağlamanızı.

 

Önemle Rica ederiz.

 

AFYONKARAHİSAR

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Afyonkarahisar Posta Telgraf Teşkilatı (PTT) Başmüdürü Sayın Mehmet ÖRSDEMİR, Yapı ve Teknoloji Müdürü Uğur ÇELİKBAŞ, Pazarlama Müdürü Ömer TEKİK;  Yönetim Kurulu Başkanımız Bekir YEŞİLAY'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette OSB Başkan Yardımcımız İrfan MUTLUER, Yönetim Kurulu Üyemiz Tahsin OĞUZ ve Bölge Müdürümüz Ali Ulvi AKOSMANOĞLU hazır bulundu. 

 

 

Son Haberler

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü
Organize Sanayi Bölgesi Afyonkarahisar / TÜRKİYE
Tel: 0(272) 221 14 65-66      Fax: 0(272) 221 14 67
Copyright © 2011 | Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım ve Programlama